دانیالدانیال، تا این لحظه 8 سال و 6 ماه و 2 روز سن دارد
الیناالینا، تا این لحظه 3 سال و 8 ماه و 6 روز سن دارد

دانیال و الینا بهترین هایم

عروسی مریم جون چالوس

عروسی مریم جون دختر عمو علی تو چالوس.الینا از خستگی خوابید.من سردرد داشتم و تازه بعد از شام سرم خوب شد. دانیال از بس میدوید عرق میریخت و بعد آب سرد میخورد و دل درد گر فته بود خلاصه که اوضاعی داشتیم خانوادگی...
13 مهر 1396